Gizlilik Politikası

Anasayfa > Gizlilik Politikasıİşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik Politikası”)’nda Türkiye Kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan ve merkezi Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4M Kuyumcukent AVM Z030 D:72 Bahçelievler, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicilinde 149207-5 sicil numarası ile kayıtlı olan Aga Kıymetli Madenler Anonim Şirketi (“Şirket” veya “AGA”)’in sahibi olduğu, veri sahipleri tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, veri sahibinin, hangi kişisel verilerini neden ve nasıl toplandığı, toplanan veriler ile ne yapıldığı, elde edilen verilerin ne kadar süreyle saklandığı, kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin yükümlülükleri ve hangi önlemleri aldığı, kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları, kişisel verilerinizin toplanması sonucu hangi haklarınız olduğu ve bunların nasıl kullanılacağı, Gizlilik Politikası’na ilişkin soru ve önerilerinizi iletme yollarınız ile yapılan değişikliklerin yürürlük süreci açıklanmakta ve Veri Sahipleri’nin erişimine sunulmaktadır.


1) GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI NEDİR?

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında aşağıda belirtilen konularda veri sahiplerine bilgi verilmek amaçlanmaktadır:

 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin türleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin işleme amaçları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin saklanma süresi,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülükleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin üzerinde bulunan haklarınız ve haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun uygulanması ile ilgili taleplerinizi nasıl iletebileceğiniz,
 • Gizlilik Politikasına ilişkin soru ve önerilerinizi iletme yollarınız,
 • Gizlilik Politikasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girme süreci.


2) HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

AGA hizmet ve ürünlerinden internet sitesi üzerinden faydalanmanız sonucunda, aşağıda yer alan kişisel verileriniz (bunlarla sınırlı olmamak üzere) AGA tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenebilmektedir:


3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla AGA tarafından farklı kanallar vasıtasıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak; sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir.

Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

AGA ile herhangi bir surette ticari veya hukuki ilişkiye girilmesi durumunda Kişisel Veriler, AGA tarafından, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen (i) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ii) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (iii) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (iv) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (v) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerini ihlal etmemek kaydıyla elektronik ortamda başvuru veya talep formu doldurulması suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

İnternet sitesine giriş yapan kullanıcının daha önceden alınmış açık rızası mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen ancak AGA’nın ürün ve hizmetleri sunabilmesi ve internet sitesine giriş yapan kullanıcının güvenliği amacı ile sınırlı olmak üzere işlenen Kişisel Veriler için yasal zorunluluk gereği açık rıza beyanının alınması gerekmektedir. Bu durumda, yazılı imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda söz konusu açık rızanın verilebileceğini bilgilerinize sunarız. SMS, elektronik posta ve internet sitesi içerisindeki anlık bildirim suretiyle elektronik ortamda kişisel verilerin işlenmesi bilgilendirme metnini inceleyebilir ve açık rıza beyanınızı verebilirsiniz. Bu hususlarda tüm talep ve istekleriniz için +90 212 603 04 81 no’lu telefondan veya “info@agabullion.com” e-posta adresinden AGA’ya başvurabilirsiniz.


4) VERİLERİNİZİN İŞLEME AMACI NEDİR?

Kişisel verileriniz,

 • Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ve tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • İş ilişkilerinin, müşteri süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Belirli bir konuyla ilgili bilgi toplanması,
 • Müşterilerimizin bize iletmiş olduğu yorumlara veya sorulara yanıt vermemiz veya bunları takip etmemiz
 • Müşterilerimize ilgili bildirimlerin ve/veya bültenlerin ve/veya herhangi bir pazarlama iletişiminin gönderilebilmesi,
 • AGA tarafından sunulan hizmet veya ürünlerimize ilişkin yorumların toplanabilmesi,
 • AGA tarafından sunulan hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak müşteri memnuniyetin analizi yapılması, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması,
 • Müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması,
 • Tedarikçi ve iş ortakları bakımından; potansiyel tedarikçi ve iş ortakları ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, hizmet ve ürünlerimiz karşılığında faturalandırma, analiz ve raporlama yapılabilmesi, sistemlere kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi,
 • Her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Dolandırıcılığın ve yalan beyanın önlenmesi,
 • İdari ve adli birimlerden gelen bilgi taleplerini karşılanması,
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması,
 • İş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları,

gibi amaçlarla işlenmektedir. AGA tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.


5) VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Kişisel Veriler Şirket tarafından, KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. madde hükmü de dahil olmak üzere ilgili tüm kanunlarca belirlenmiş süreler, zamanaşımı süreleri ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler dikkate alınarak hukuki yükümlülükler doğrultusunda saklanmaktadır. İlgili süreler geçtikten sonra, Kişisel Veriler re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel Veriler’in ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler işbu Gizlilik Politikası’nda sayılan Şirket’in Kişisel Veriler’in işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


6) VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILIYOR?

Kişisel Verileriniz üçüncü kişiler ile sadece sizin açık rızanız ile paylaşılmakta ve açık rızanız olmaksızın Kişisel Veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

AGA, Kişisel Verilerinizi yurtiçinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerinin, iştiraklerinin veri tabanlarından biriyle, iş ortaklarına veya yurtdışında bulunan harici ortaklarından biri ile paylaşabilir, bunlara aktarabilir. Veri koruma seviyeleri dünya çapında değişiklik gösterdiğinden, Kişisel Verilerinizi en az aynı kişisel koruma düzeyini koruyorlarsa, yalnızca grup şirketlere veya Avrupa Birliği dışındaki üçüncü taraf şirketlere aktarabiliriz.

AGA tarafından işlenen Kişisel Veriler, iş ortaklarımıza, şirket ortaklarına ve şirket yetkililerine yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Şirket tarafından yukarıda açıklanan yöntem ve amaçlarla temin edilen Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; AGA’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmak üzere AGA’nın faaliyetlerinin yürütülmesi ve AGA tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yurt içi veya yurt dışındaki grup şirketleriyle, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, tedarikçilerimize, hukuki danışmanlar, vergi danışmanları dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere Kişisel Verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

AGA üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında her türlü hak ihlalini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler almaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler’i alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden AGA sorumlu değildir.

Kişisel Veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.


7) VERİ GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ NELERDİR?

Veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülüklerimiz; (i) kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde aydınlatmak,(ii) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına, KVKK ve ilgili sair mevzuatına aykırı şekilde işlenmesini ve erişilmesini önlemek; (iii) kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili sair mevzuatına uygun şekilde ve sürede muhafaza edilmesini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri almak; (iv) kişisel verilerinizi doğru ve güncel şekilde muhafaza etmek ve gerektiğinde KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun bir şekilde silmek, yok etmek veya anonimleştirmek; ve (v) bu kapsamda gerekli tüm denetimleri yapmak veya yaptırmaktır. Şirketimiz aynı zamanda kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin ve yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde, Şirketimiz derhal ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirim yapmaktadır.


8) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Şirket’in kararına istinaden veya veri sahibinin talebi üzerine Kişisel Veriler KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


9) KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR? HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, AGA tarafından işlenen Kişisel Veriler üzerinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen, silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması durumunda bu kişilerin bilgilendirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


10) KVKK’NIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ TALEPLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

KVKK’nın ve ilgili sair mevzuatın uygulanmasıyla ilgili güncelleme, değişiklik, silme, anonim hale getirme veya imha talepleri dahil olmak fakat bunlar sınırlı olmaksızın her türlü talebinizi yazılı şekilde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu niteliğini haiz Şirket’in Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4M Kuyumcukent AVM Z030 D:72 Bahçelievler, İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Yapacağınız başvurunun aşağıda bulunan unsurları içermesini rica ederiz:

 • Ad, soyad ve ıslak imza.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası.
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası.
 • Talep konusu.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.


11) GİZLİLİK POLİTİKASIYLA İLGİLİ SORU VE ÖNERİLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerinizi info@agabullion.com e-posta adresine iletebilirsiniz.


12) GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Gizlilik Politikası 15.06.2021 tarihinde hazırlanmış olup en son 15.06.2021 tarihinde güncellenmiştir. İşbu Gizlilik Politikası’nda değişen koşullar ve mevzuata uyum sağlamak amacı güdülerek her zaman değişiklik yapabilir. Gizlilik Politikası’nda herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Gizlilik Politikası’nın yürürlük tarihi ve içeriği Şirket tarafından güncellenecek olup derhal yürürlüğe girecektir.


KIYMETLİ MADENLER TEZGAHÜSTÜ İŞLEMLER VE AGATRADE ÖZEL HÜKÜMLER
(“Özel Hükümler”)


İşbu Özel Hükümler bir tarafta Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Sitesi Mağaza Bloğu No.4M/Z030 D:72 Bahçelievler İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 149207-5 sicil numarası ile kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre usulünce kurulan bir anonim şirket olan AGABULLION KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “ŞİRKET” veya “ARACI KURULUŞ” olarak anılacaktır) ile diğer MÜŞTERİ veya ÜYE arasında akdedilen Kıymetli Maden İşlemlerine İlişkin Ana Sözleşme’nin (“Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.


1. KONU

İşbu Özel Hükümler’in konusu ŞİRKET’in sahibi olduğu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ŞİRKET’in Borsa’dan ve/veya Serbest Piyasa’dan, mevzuata uygun şekilde temin ettiği kıymetli madeni MÜŞTERİ’nin satın almasına veya MÜŞTERİ’nin mevzuata uygun olarak temin ettiği kıymetli madeni ŞİRKET’e satmasına ilişkin MÜŞTERİ’nin yapacağı işlemler ve yararlanacağı hizmetlere ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesidir.


2. TANIMLAR

Bu Özel Hükümler’de yer alan,

AGATRADE: ŞİRKET’in sahibi olduğu fiziki ve online olarak kıymetli maden alım satımına imkan veren platformu;

Alım Beyanı: MÜŞTERİ'nin, ŞİRKET’ten Kıymetli Maden satın alma arzusunu açıkça ifade eden yazılı, sözlü ve/veya ŞİRKET’te veya ŞİRKET’in Sözleşme’de veya işbu Özel Hükümler’de kayıtlı ve/veya ŞİRKET tarafından bildirilen yetkili telefon numaralarına veya ŞİRKET’in kabulüne bağlı olarak İletişim Araçları vasıtasıyla yaptığı bildirimleri;

Satım Beyanı: MÜŞTERİ'nin, ŞİRKET’e Kıymetli Maden satma arzusunu açıkça ifade eden yazılı, sözlü ve/veya ŞİRKET’te veya ŞİRKET’in işbu Sözleşme’de veya işbu Özel Hükümler’de kayıtlı ve/veya ŞİRKET tarafından bildirilen yetkili telefon numaralarına veya ŞİRKET’in kabulüne bağlı olarak İletişim Araçları vasıtasıyla yaptığı bildirimleri;

Transfer Gerçekleştirebilen Kuruluşlar: Bankalar, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının merkez ve şubeleri ile elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olan yetkili müesseseleri ifade eder.


3. FİZİKİ KIYMETLİ MADEN ALIM-SATIMI

3.1. MÜŞTERİ, ŞİRKET ile e-posta, telefon, Whatsapp veya Eikon uygulamaları yoluyla iletişime geçerek fiziki kıymetli maden alım-satım işlemleri gerçekleştirebilir. Bu çerçevede, MÜŞTERİ’nin ŞİRKET nezdinde bir hesap (“Müşteri Hesabı”) oluşturması ve söz konusu Müşteri Hesabı üzerinden işlemleri gerçekleştirmesi zorunludur.

3.2. Kıymetli maden Alım Beyanı’nda bulunan MÜŞTERİ ŞİRKET’ten avans veya satın alınmak istenen kıymetli maden tutarının tamamını Müşteri Hesabı’nda hazır bulunduracaktır. Satım Beyanı’nda bulunan MÜŞTERİ ise satmak istediği kıymetli madenleri kendi Müşteri Hesabı’nda hazır bulunduracaktır. Aksi halde ŞİRKET MÜŞTERİ’nin Alım Beyanı ve/veya Satım Beyanı’nı gerçekleştirmeyecektir.

3.3. Bunun yanında ŞİRKET, Alım Beyanı’nda bulunan MÜŞTERİ’den satın alınmak istenen kıymetli maden tutarının tamamına ek olarak ŞİRKET tarafından belirlenecek bir marj ödeme tutarının da Müşteri Hesabı’nda bulunmasını veya Satım Beyanı’nda bulunan MÜŞTERİ’den satmak istediği kıymetli madenlerin ŞİRKET’e teslim edilmesini ön şart olarak isteyebilir ve bu ön şart yerine getirilmediği takdirde MÜŞTERİ’nin Alım Beyanı ve/veya Satım Beyanı’nı reddedebilir.

3.4. ŞİRKET, MÜŞTERİ’nin borçlarını tamamen tasfiye edinceye kadar MÜŞTERİ’ye ait kıymetli madenler ile para vesair hak ve alacakları hapsetmek ve doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek hakkını haizdir. Şüpheye mahal vermemek adına, ŞİRKET’in bu maddede belirtilen hakları Sözleşme’nin7. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

3.5. ŞİRKET, MÜŞTERİ’nin almayı veya satmayı dilediği kıymetli maden miktarlarını kısmen veya tamamen gerçekleştirme taahhüdü altına girmez. MÜŞTERİ’nin dilediği fiyatta Borsa ya da Serbest Piyasa’da kıymetli maden olması, ŞİRKET’i de bu fiyattan MÜŞTERİ’ye kıymetli maden satma yükümlülüğü altına sokmayacaktır. ŞİRKET kendi ihtiyaç ve pozisyonlarına göre, MÜŞTERİ’nin talebini yerine getirip getirmemekte tamamen serbesttir ve MÜŞTERİ, ŞİRKET’in MÜŞTERİ’nin taleplerini hiçbir sebep göstermeksizin kabul etmeme ve MÜŞTERİ’ye kıymetli maden satmama veya MÜŞTERİ’den kıymetli maden satın almama hak ve yetkisini kayıtsız, şartsız bir şekilde haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. ŞİRKET, MÜŞTERİ’nin alım ya da satımını yaptığı kıymetli maden veya karşılığı Türk Lirası’nın MÜŞTERİ nezdine geçmesi ile yükümlüdür. Ancak, Transfer Gerçekleştirebilen Kuruluşlar’dan kaynaklanan teknik sıkıntılardan dolayı tutarların MÜŞTERİ nezdine geçmemesi durumunda, ilgili kuruluştan tevsik edici yazı alınması halinde, ŞİRKET’in sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİRKET’in işlemlerinde mutad dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. MÜŞTERİ’nin aksini iddia etmesi halinde, ispat yükü kendisine aittir. ŞİRKET’e bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, ŞİRKET, ancak MÜŞTERİ'nin, doğrudan doğruya uğradığı maddi fiili zararlarla sınırlı olup, ŞİRKET bunun dışında doğan zararlardan, dolaylı zararlardan, kar mahrumiyetinden, kur değişimlerinden, manevi zararlardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu olmayacaktır.

3.7. MÜŞTERİ, yukarıda açıklandığı üzere alım veya satım işlemlerinde fiyat sabitlemek için ŞİRKET ile e-posta, telefon, Whatsapp veya Eikon uygulamaları yoluyla iletişime geçerek fiyat bilgisi alacaktır. MÜŞTERİ’nin bu şekilde iletişime geçmesi halinde ŞİRKET yetkilisi MÜŞTERİ’nin talep ettiği kıymetli madenlere ilişkin fiyatları kendi ekranından eş zamanlı okuyacak olup, MÜŞTERİ tarafından “done” veya “hayırlı olsun” ifadelerinin kullanılması ŞİRKET yetkilisi tarafından en son okunan ilgili kıymetli maden için fiyatın sabitlendiği ve bu fiyattan işlemin yapıldığı anlamına gelir.

3.8. MÜŞTERİ’ye yapılmayan alım ve satımlar nedeniyle ŞİRKET’e hiçbir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ’nin ŞİRKET’i telefonla arayarak aldığı kıymetli maden fiyatları ile işlem yapmak istememesi ve kendisi için uygun gördüğü bir fiyatı ŞİRKET’e beyan etmesi ve bir müddet sonra Borsa’da, Serbest Piyasa’da ve/veya ŞİRKET nezdinde bu fiyatlardan işlem yapılmaya başlanması halinde, MÜŞTERİ kendisi için de alım veya satım yapılacağı yönünde bir beklentiye giremez ve böyle bir alım veya satım yapılmadığı için ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunamaz. Bu yönde ŞİRKET çalışanlarının kabule ilişkin beyanları dahi olsa, bu beyanlara itibar edilmez ve MÜŞTERİ adına alım veya satım yapılmamasından dolayı ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ses kayıtlarında ya da işbu Sözleşme’ye ve Özel Hükümler’e aykırı şekilde MÜŞTERİ’nin kendi kaydettiği konuşmalarda da MÜŞTERİ’nin kendisi için uygun gördüğü bir fiyatı ŞİRKET’e beyan etmesinin hiçbir hükmü ve hukuki sonucu yoktur. ŞİRKET, hiçbir MÜŞTERİ için portföy yönetmekle, yatırım danışmanlığı yapmakla yükümlü değildir bu faaliyetlerde bulunma yetkisi ve isteği de yoktur. Bu konuda hiçbir MÜŞTERİ, ŞİRKET’e karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz.

3.9. MÜŞTERİ, ŞİRKET’e telefonda yapacağı bütün alım veya satım beyanlarını açık ve tereddütte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. ŞİRKET, kendi münhasır takdir ve anlayışına göre, MÜŞTERİ’nin açık olmayan ya da tereddütte yer veren beyanlarını yerine getirmekle yükümlü değildir. MÜŞTERİ’nin beyanlarının ŞİRKET tarafından açık bir şekilde alım veya satım anlamında değerlendirilmemesinin sorumluluğu ve sonuçları münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ ile iletişim anında oluşan tereddütlerin ortadan kaldırılması için yapılacak sair görüşmeler anında meydana gelen fiyat değişimlerinden kaynaklanacak fark veya zararlar ŞİRKET’in sorumluluğunda değildir. Telefonun kullanılmasından ve özellikle iletişim sırasındaki kesilmelerden, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift (veya daha fazla) beyandan ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET, isterse MÜŞTERİ’nin telefonla yapacağı alım veya satıma ait beyanlarını, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmesini isteyebilir. Aksi takdirde MÜŞTERİ’nin telefonla yapacağı alım veya satıma ait beyanlarını geçersiz saymakta ve işlem yapmamakta serbesttir; şu kadar ki ŞİRKET, bu şekilde yazıyla teyit edilmemiş olan telefonla veya sözlü yapılan alım veya satıma ait beyanları, münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ’nin telefonla bildireceği alım veya satım beyanlarında ŞİRKET kimlik tespiti yapmak zorunda değildir. Bu kayıtlardaki dayanakların doğruluğu MÜŞTERİ tarafından şimdiden kabul edilmiştir. Telefondaki alım ya da satım beyanlarında MÜŞTERİ, yalnızca yetkilileri tarafından ŞİRKET’in aranmasını temin etmekle yükümlü olup, ŞİRKET’e bu hususta mesuliyet yüklenemez. Telefonda bildirilen alım ya da satım beyanlarının sonradan yazılı hale dönüştürüldüğü durumlarda telefondaki beyan ile yazılı beyan arasında bir fark olması halinde telefondaki beyanın geçerliliği MÜŞTERİ tarafından gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan edilmiştir.

3.10. İşlemin yapılması sonucunda ŞİRKET; alım veya satım yapan hesap sahibi MÜŞTERİ’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine veya Whatsapp numarasına konfirmasyon oluşturarak işlemin onaylandığına dair teyit yazısı gönderecektir. MÜŞTERİ, teyit yazısı gönderilmemiş olsa dahi onaylanmış, fiyat sabitlenmiş işlemleri iptal edemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. İşbu maddedeki işlemler için MÜŞTERİ, ŞİRKET ile iletişime geçecek kişinin e-posta adresini ve telefon numarasını işbu Özel Hükümler kapsamında işlem yapmaya başlamadan önce bildirecektir.

3.12. Kıymetli maden alım satımlarında ŞİRKET’in tek taraflı olarak bildirdiği fiyatlar geçerlidir. ŞİRKET’in, çalışanlarının hata, yanılma veya yanlış ifade ettiği fiyatları düzeltme hakkı saklıdır. ŞİRKET, söz konusu düzeltmenin hangi tarihten itibaren geçerlilik kazanacağına serbestçe karar verebilir. ŞİRKET’in herhangi bir mecrada yayınladığı ile telefonda açıkladığı birim fiyatlar arasında farklılıklar olması halinde, telefonda açıklanan fiyatlar geçerlidir.


4. AGATRADE ÜZERİNDEN ONLİNE KIYMETLİ MADEN İŞLEMLERİ

4.1. İşbu Madde 4 hükümleri münhasıran AGATRADE kullanıcısı olan MÜŞTERİ’ler (“ÜYE”) için geçerli olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, ÜYE için işbu Özel Hükümler’in diğer hüküm ve koşulları da aynen geçerlidir.

4.2. AGATRADE’e üye olmak isteyen MÜŞTERİ, ŞİRKET’in talep ettiği bilgileri, eksiksiz ve doğru şekilde temin etmesini ve işbu Özel Hükümler’in imzalanmasını takiben kendisine ŞİRKET tarafından temin edilecek kullanıcı adı ve şifre ile AGATRADE’e erişim sağlayabilecektir. Üyelik, AGATRADE’de yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve işbu Özel Hükümler’in akdedilmesiyle) tamamlanmış olur.

4.3. ÜYE, üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra AGATRADE’e giriş yaparak tercihlerine göre düzenlenmiş ekran üzerinden kıymetli maden alım-satım fiyatlarını görüntüleyebilecek ve Müşteri Hesabı’nda yeterli bakiye olması durumunda söz konusu kıymetli madenlerin alım-satımını gerçekleştirebilecektir. ÜYE, AGATRADE içerisindeki online platform üzerinden ancak Müşteri Hesabı’nda yeterli bakiye bulunması halinde işlem yapabileceğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. AGATRADE üzerinden yapılan para veya kıymetli maden transferleri iade edilmez.

4.5. AGATRADE ekranında listelenen fiyatlar T0 fiyatları olup, ÜYE vadeli işlem yapmak istemesi halinde bu fiyatlarda değişiklik olabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. ÜYE, AGATRADE üzerinden kıymetli maden alım-satımı fiyatlarını görüntüleyecek olup, bu fiyatlardan farklı fiyatlar üzerinden teklif almak ve işlem yapmak için ŞİRKET ile iletişime geçecektir.


5. ÜYE’NİN AGATRADE’E İLİŞKİN BEYAN VE TAAHÜTLERİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYE’nin AGATRADE’e bir işletme adına erişiyor olması halinde, ÜYE buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ÜYE statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

5.2. ÜYE, AGATRADE’i yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Özel Hükümler’e, yürürlükteki mevzuata ve ŞİRKET tarafından öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. ŞİRKET, AGATRADE platformunun kullanımı ile ilgili olarak zaman zaman ÜYE’den ek bilgi ve belge talep edebilir. ÜYE, AGATRADE platformuna üyeliğinin devamı için bu bilgi ve belgeleri temin etmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte ÜYE, AGATRADE platformuna üyeliğinin herhangi bir zamanda tamamen ŞİRKET’in takdir yetkisine bağlı olarak sonlandırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. AGATRADE, yapılan güncellemeler nedeniyle, bakım amacıyla veya ŞİRKET’in kontrolü dışındaki sebepler nedeniyle veya tamamen ŞİRKET’in takdir yetkisinde geçici olarak kesintiye uğrayabilir. ÜYE, AGATRADE’in bu şekilde kesintiye uğramasından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkacak hiçbir zarar veya ziyandan ŞİRKET’i sorumlu tutmayacağını kabul eder. ÜYE, söz konusu kesintileri ancak AGATRADE uygulamasına girdiğinde görebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ÜYE, Müşteri Hesabı’nı ve işbu Özel Hükümler ile AGATRADE’in kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

5.6. ÜYE, AGATRADE’de yer alan online kıymetli maden alım-satım platformuna giriş şifresini gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. ŞİRKET, ÜYE tarafından söz konusu şifrenin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, üçüncü şahıslar tarafından ÜYE’ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir. ÜYE, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal ŞİRKET’e yazılı olarak bildirecek ve ŞİRKET söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve en kısa sürede ÜYE’ye yeni bir şifre verecektir.

5.7. ŞİRKET, AGATRADE’in düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak ŞİRKET’in, bazı durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, ÜYE’nin herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

5.8. ÜYE’nin, AGATRADE üzerinden ŞİRKET’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ÜYE’nin, AGATRADE’I kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden ÜYE sorumludur


6. AGATRADE’E İLİŞKİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1. ŞİRKET, AGATRADE’de doğru ve güncel bilgi sağlamayı amaçlasa da AGATRADE her zaman doğru, eksiksiz veya güncel olmayabilir ve ayrıca teknik veya yazım hataları içerebilir. Bu nedenle ÜYE, AGATRADE’de yer alan bilgilere güvenmeden önce tüm bilgileri doğrulamalıdır ve AGATRADE’de yer alan bilgilere dayalı tüm kararlar tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır ve ŞİRKET’in bu tür kararlardan dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.2. ŞİRKET hiçbir koşulda AGATRADE’de sunulan hizmetlerin ÜYE tarafından kullanmasından veya gerektiği gibi kullanamamasından dolayı hiçbir kar kaybından veya doğrudan ya da dolaylı, cezai ve sair zararlardan, hiçbir şart ve koşulda sorumlu olmayacaktır.

6.3. AGATRADE kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda ŞİRKET’in uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

6.4. ŞİRKET, AGATRADE’in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte AGATRADE’e erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine veya ÜYE’nin AGATRADE’e kesintisiz erişim sağlanacağına veya AGATRADE’in kesintisiz çalışacağına ilişkin bir garanti vermemektedir. MÜŞTERİ, AGATRADE’e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini kabul eder. ŞİRKET, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.5. ŞİRKET, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın AGATRADE’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak ŞİRKET, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. ŞİRKET’in işbu Özel Hükümler kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar MÜŞTERİ tarafından işbu Özel Hükümler’e konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.


7. AGATRADE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. AGATRADE üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat ŞİRKET’e aittir. ÜYE, AGATRADE’in bütününü veya bir kısmını başkaca bir ortamda ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz.

7.2. ÜYE, hiçbir şekilde ve nedenle, AGATRADE’in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, bunları dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, türemiş çalışmalar yapamaz ve AGATRADE’i kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde AGATRADE üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, AGATRADE’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir.

7.3. ÜYE’nin, üçüncü kişilerin veya ŞİRKET’in AGATRADE kapsamında fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, ÜYE, ŞİRKET’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.


8. TAKAS İŞLEMLERİ

8.1. MÜŞTERİ tarafından kıymetli maden alımı gerçekleştirilmesi halinde, bu kıymetli madenlerin teslimatı; MÜŞTERİ’nin ŞİRKET’teki Müşteri Hesabı’nda bulunan fiziki kıymetli madenlerden (cins, miktar ve ayara göre) tüm yükümlülüklerinin mahsup edilmesinden sonra kalan net bakiyesine göre fiziki olarak mislen gerçekleşecektir.


9. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. ŞİRKET, bir yargı merciinin kararı veya ŞİRKET’in Müşteri Hesabı’nın yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş MÜŞTERİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

9.2. MÜŞTERİ, ŞİRKET’in bir banka, kredi veya finans kurumu veya yatırım danışmanı olmadığını ve ŞİRKET tarafından işbu Özel Hükümler uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti veya yatırım tavsiyesi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. MÜŞTERİ’nin işbu Özel Hükümler kapsamında yer alan koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde, ŞİRKET, MÜŞTERİ’nin Müşteri Hesabı’nı askıya alma veya işbu Özel Hükümler’i derhal ve hiçbir bildirime gerek kalmaksızın feshetme ve varsa, MÜŞTERİ’nin AGATRADE’i kullanma hakkını sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda ŞİRKET’in söz konusu aykırılıktan doğan her türlü zararını MÜŞTERİ’den talep hakkı saklıdır.


10. GENEL HÜKÜMLER

10.1. MÜŞTERİ, Sözleşme kapsamında tevdi ettiği veya edeceği kıymetli madenlere ilişkin olarak vermiş olduğu beyan ve taahhütlerin işbu Özel Hükümler kapsamında ŞİRKET’e satacağı, tevdi edeceği kıymetli madenler bakımından da geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. İşbu Özel Hükümler’de kullanılan ancak açıkça tanımlanmamış olan kelimeler ve terimler Sözleşme’de tanımlandıkları anlamı taşırlar.

10.3. İşbu Özel Hükümler, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup; işburada düzenlenen hususlar haricinde Sözleşme’nin ve eklerinin geri kalan tüm hüküm ve koşulları işbu Özel Hükümler’de açıkça düzenlenmediği sürece değiştirilmemiş ve bağlayıcı olarak geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.4. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya sona ermesi halinde, işbu Özel Hükümler, Sözleşme ile birlikte feshedilecek veya sona erecektir.

10.5. Taraflar, işbu Özel Hükümler’de hüküm bulunmayan hallerde veya açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sözleşme’nin tüm hükümlerinin aynı ve geçerli olduğunu ve aynen tatbik edileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler.

10.6. İşbu Özel Hükümler Türk Hukuku’na tabi olup, Taraflar arasında işbu Özel Hükümler’den kaynaklanabilecek her türlü dava ve ihtilafın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


×