Gizlilik Politikası

Anasayfa > Gizlilik Politikasıİşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik Politikası”)’nda Türkiye Kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan ve merkezi Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4M Kuyumcukent AVM Z030 D:72 Bahçelievler, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicilinde 149207-5 sicil numarası ile kayıtlı olan Aga Kıymetli Madenler Anonim Şirketi (“Şirket” veya “AGA”)’in sahibi olduğu, veri sahipleri tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, veri sahibinin, hangi kişisel verilerini neden ve nasıl toplandığı, toplanan veriler ile ne yapıldığı, elde edilen verilerin ne kadar süreyle saklandığı, kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin yükümlülükleri ve hangi önlemleri aldığı, kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları, kişisel verilerinizin toplanması sonucu hangi haklarınız olduğu ve bunların nasıl kullanılacağı, Gizlilik Politikası’na ilişkin soru ve önerilerinizi iletme yollarınız ile yapılan değişikliklerin yürürlük süreci açıklanmakta ve Veri Sahipleri’nin erişimine sunulmaktadır.


1) GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI NEDİR?

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında aşağıda belirtilen konularda veri sahiplerine bilgi verilmek amaçlanmaktadır:

 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin türleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin işleme amaçları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin saklanma süresi,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülükleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin üzerinde bulunan haklarınız ve haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun uygulanması ile ilgili taleplerinizi nasıl iletebileceğiniz,
 • Gizlilik Politikasına ilişkin soru ve önerilerinizi iletme yollarınız,
 • Gizlilik Politikasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girme süreci.


2) HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

AGA hizmet ve ürünlerinden internet sitesi üzerinden faydalanmanız sonucunda, aşağıda yer alan kişisel verileriniz (bunlarla sınırlı olmamak üzere) AGA tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenebilmektedir:


3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla AGA tarafından farklı kanallar vasıtasıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak; sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir.

Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

AGA ile herhangi bir surette ticari veya hukuki ilişkiye girilmesi durumunda Kişisel Veriler, AGA tarafından, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen (i) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ii) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (iii) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (iv) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (v) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerini ihlal etmemek kaydıyla elektronik ortamda başvuru veya talep formu doldurulması suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

İnternet sitesine giriş yapan kullanıcının daha önceden alınmış açık rızası mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen ancak AGA’nın ürün ve hizmetleri sunabilmesi ve internet sitesine giriş yapan kullanıcının güvenliği amacı ile sınırlı olmak üzere işlenen Kişisel Veriler için yasal zorunluluk gereği açık rıza beyanının alınması gerekmektedir. Bu durumda, yazılı imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda söz konusu açık rızanın verilebileceğini bilgilerinize sunarız. SMS, elektronik posta ve internet sitesi içerisindeki anlık bildirim suretiyle elektronik ortamda kişisel verilerin işlenmesi bilgilendirme metnini inceleyebilir ve açık rıza beyanınızı verebilirsiniz. Bu hususlarda tüm talep ve istekleriniz için +90 212 603 04 81 no’lu telefondan veya “info@agabullion.com” e-posta adresinden AGA’ya başvurabilirsiniz.


4) VERİLERİNİZİN İŞLEME AMACI NEDİR?

Kişisel verileriniz,

 • Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ve tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • İş ilişkilerinin, müşteri süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Belirli bir konuyla ilgili bilgi toplanması,
 • Müşterilerimizin bize iletmiş olduğu yorumlara veya sorulara yanıt vermemiz veya bunları takip etmemiz
 • Müşterilerimize ilgili bildirimlerin ve/veya bültenlerin ve/veya herhangi bir pazarlama iletişiminin gönderilebilmesi,
 • AGA tarafından sunulan hizmet veya ürünlerimize ilişkin yorumların toplanabilmesi,
 • AGA tarafından sunulan hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak müşteri memnuniyetin analizi yapılması, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması,
 • Müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması,
 • Tedarikçi ve iş ortakları bakımından; potansiyel tedarikçi ve iş ortakları ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, hizmet ve ürünlerimiz karşılığında faturalandırma, analiz ve raporlama yapılabilmesi, sistemlere kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi,
 • Her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Dolandırıcılığın ve yalan beyanın önlenmesi,
 • İdari ve adli birimlerden gelen bilgi taleplerini karşılanması,
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması,
 • İş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları,

gibi amaçlarla işlenmektedir. AGA tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.


5) VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Kişisel Veriler Şirket tarafından, KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. madde hükmü de dahil olmak üzere ilgili tüm kanunlarca belirlenmiş süreler, zamanaşımı süreleri ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler dikkate alınarak hukuki yükümlülükler doğrultusunda saklanmaktadır. İlgili süreler geçtikten sonra, Kişisel Veriler re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel Veriler’in ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler işbu Gizlilik Politikası’nda sayılan Şirket’in Kişisel Veriler’in işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


6) VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILIYOR?

Kişisel Verileriniz üçüncü kişiler ile sadece sizin açık rızanız ile paylaşılmakta ve açık rızanız olmaksızın Kişisel Veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

AGA, Kişisel Verilerinizi yurtiçinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerinin, iştiraklerinin veri tabanlarından biriyle, iş ortaklarına veya yurtdışında bulunan harici ortaklarından biri ile paylaşabilir, bunlara aktarabilir. Veri koruma seviyeleri dünya çapında değişiklik gösterdiğinden, Kişisel Verilerinizi en az aynı kişisel koruma düzeyini koruyorlarsa, yalnızca grup şirketlere veya Avrupa Birliği dışındaki üçüncü taraf şirketlere aktarabiliriz.

AGA tarafından işlenen Kişisel Veriler, iş ortaklarımıza, şirket ortaklarına ve şirket yetkililerine yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Şirket tarafından yukarıda açıklanan yöntem ve amaçlarla temin edilen Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; AGA’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmak üzere AGA’nın faaliyetlerinin yürütülmesi ve AGA tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yurt içi veya yurt dışındaki grup şirketleriyle, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, tedarikçilerimize, hukuki danışmanlar, vergi danışmanları dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere Kişisel Verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

AGA üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında her türlü hak ihlalini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler almaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler’i alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden AGA sorumlu değildir.

Kişisel Veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.


7) VERİ GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ NELERDİR?

Veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülüklerimiz; (i) kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde aydınlatmak,(ii) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına, KVKK ve ilgili sair mevzuatına aykırı şekilde işlenmesini ve erişilmesini önlemek; (iii) kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili sair mevzuatına uygun şekilde ve sürede muhafaza edilmesini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri almak; (iv) kişisel verilerinizi doğru ve güncel şekilde muhafaza etmek ve gerektiğinde KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun bir şekilde silmek, yok etmek veya anonimleştirmek; ve (v) bu kapsamda gerekli tüm denetimleri yapmak veya yaptırmaktır. Şirketimiz aynı zamanda kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin ve yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde, Şirketimiz derhal ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirim yapmaktadır.


8) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Şirket’in kararına istinaden veya veri sahibinin talebi üzerine Kişisel Veriler KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


9) KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR? HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, AGA tarafından işlenen Kişisel Veriler üzerinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen, silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması durumunda bu kişilerin bilgilendirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


10) KVKK’NIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ TALEPLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

KVKK’nın ve ilgili sair mevzuatın uygulanmasıyla ilgili güncelleme, değişiklik, silme, anonim hale getirme veya imha talepleri dahil olmak fakat bunlar sınırlı olmaksızın her türlü talebinizi yazılı şekilde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu niteliğini haiz Şirket’in Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4M Kuyumcukent AVM Z030 D:72 Bahçelievler, İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Yapacağınız başvurunun aşağıda bulunan unsurları içermesini rica ederiz:

 • Ad, soyad ve ıslak imza.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası.
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası.
 • Talep konusu.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.


11) GİZLİLİK POLİTİKASIYLA İLGİLİ SORU VE ÖNERİLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerinizi info@agabullion.com e-posta adresine iletebilirsiniz.


12) GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Gizlilik Politikası 15.06.2021 tarihinde hazırlanmış olup en son 15.06.2021 tarihinde güncellenmiştir. İşbu Gizlilik Politikası’nda değişen koşullar ve mevzuata uyum sağlamak amacı güdülerek her zaman değişiklik yapabilir. Gizlilik Politikası’nda herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Gizlilik Politikası’nın yürürlük tarihi ve içeriği Şirket tarafından güncellenecek olup derhal yürürlüğe girecektir.

×